Platform voor de gemeente

Molenlanden

Van de voorzitter

Gemeenten maken gebruik van adviesraden en die zijn belangrijk om mensen met een beperkingen te betrekken bij het vormen, uitvoeren en evalueren van beleid.
Een adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het perspectief van mensen met een beperking verwoorden en vertegenwoordigen behoort tot haar takenpakket.
Onze adviezen richten zich op tal van zaken zoals: aanschaf van hulpmiddelen, aanpassing van woningen voor mensen met een beperking, tijdige signalering van eenzaamheid onder ouderen en daar actie op ondernemen, bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare voorzieningen verbeteren, vergoedingen uit PGB en het geven van adviezen aan Wmo raad en Sociaal Domein. We maken ook Sport en Recreatie mogelijk voor mensen met een beperking.
Op speelse wijze geven we ook voorlichting over hoe je omgaat met een beperking en maken daarbij op de basisscholen gebruik van het GIPS-project.
Kortom als platform staan wij voor de belangen van mensen met een beperking en doen er iets mee.
Advies geven is echter niet eenvoudig, het schort nog wel eens aan duidelijkheid, zeker als de mensen te maken krijgt met bijvoorbeeld de Participatiewet, Wmo of Jeugdwet en VN-verdrag. In de dagelijkse praktijk hebben ze direct met de uitvoering van dat beleid en de bijbehorende werkwijzen te maken en daarom moeten we ze erbij betrekken.

We doen er alles aan om een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente te zijn. De adviesraden in het land bestaan voor een groot deel uit betrokken vertegenwoordigers van mensen met een beperking: familieleden, kennissen, ex-professionals uit het werkveld of vrijwilligers bij de voedselbank, kerk of vakbond. En eerlijk gezegd: het vinden van mensen met een beperking die zitting willen nemen in de adviesraad is moeilijk en dat geldt ook voor Zedje.
Wil je vroegtijdig vanuit het perspectief van mensen met een beperking meedenken met de beleidsmakers, dan moet je in de materie en het werkterrein van ambtenaren duiken. Vaak zijn dat professionals die daar hun beroep van hebben gemaakt en die moeten we kritisch volgen. Het gevaar is dat je jouw advies te snel aan de zienswijze van de gemeente aanpast.
Want de gemeente komt bijvoorbeeld met vragen als: ‘Wat is jullie advies voor de beleidsregels Wmo?’, of ‘Wat vinden jullie van deze verordening re-integratie?’ en ‘Hoe zullen we de aanbevelingen van het VN-verdrag in de praktijk uitwerken?’.
Kortom het vraagt veel van een adviesraad om een gedegen advies te geven aan de gemeente. Om meningen en bevindingen te verwoorden in een samenhangende adviesbrief vergt veel tijd en kan er zelfs toe leiden dat de balans zoek raakt, omdat er meer tijd wordt besteed aan de beleidsmakers, dan aan de mensen waar het om gaat.
Ook bij de stappen om tot een inclusieve samenleving te komen, waarbij alle mensen gehandicapt of niet dezelfde mogelijkheden hebben om aan de maatschappij deel te nemen moet de doelgroep meer betrokken worden.
Doen we dat, dan levert dat vaak een interessanter gesprek en meer informatie op, waar we wat mee kunnen.
Het staat dichter bij de kerntaak van de adviesraad en we kunnen dan, als we de krachten bundelen, echt wat bereiken.
Vandaar dat het belangrijk is om die raden bij de vorming van de nieuwe gemeente overeind te houden, voldoende te faciliteren en ze bij alle plannen die mensen met een beperking aangaan te betrekken.
De leden van Zedje, die de belangen van deze doelgroep in brede zin behartigen, willen ook in de nieuwe gemeente Molenlanden voor deze mensen op de bres staan en hun rol blijven spelen.
Nieuw bloed is altijd welkom, want in de toekomst zal er van jaar tot jaar meer tijd en energie gestoken moeten worden in de groep mensen met een beperking. We beloven dat we er alles aan zullen doen uw belangen te behartigen en de samenwerking met de andere adviesraden zo goed mogelijk vorm te geven.

Goof van Rijswijk - voorzitter

 

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.