Platform voor de gemeente

Molenlanden

 

Uitwerking Arrangementen Maatwerkbegeleiding en huishoudelijke Ondersteuning Regio AV


De arrangementen zijn opgebouwd uit drie arrangementen Zelfredzaamheid, zes arrangementen Participatie en twee arrangementen Kortdurend Verblijf.
Een arrangement wordt ingezet ter verbetering, behoud of overname van de zelfredzaamheid en participatie van een cliënt of het cliëntsysteem.


1.Arrangementen Zelfredzaamheid
Een arrangement Zelfredzaamheid bestaat voornamelijk uit individuele begeleiding. Hoofddoel van deze begeleiding is dat de cliënt, met behulp van de ondersteuning, zelfstandig kan –blijven- functioneren. De ondersteuning kan op onderdelen ook in groepsverband plaatsvinden. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanleren van praktische vaardigheden zoals leren koken of het organiseren van de administratie etc.


2. Arrangementen Participatie
Bij het arrangement Participatie wordt de begeleiding in groepsverband gegeven gaat het om zinvolle dagbesteding, gericht op het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden in de vorm van een programma dat school of werk vervangt.
Het arrangement Participatie heeft als doel:
• het aanbrengen van een dag/weekstructuur
• vaardigheden te behouden
• gedragsproblematiek te reguleren
• participatie te behouden of te bevorderen
• ondersteuning van de thuissituatie/mantelzorger(s)


Daarnaast kan het gaan om een programma met als resultaat:


• een zinvolle invulling van de dag
• het bieden van activiteiten met als doel een andersoortige vorm van dag structurering dan arbeid
• zelfredzaamheid en cognitieve vaardigheden capaciteiten en vaardigheden zoveel mogelijk handhaven en/of gedragsproblematiek reguleren


3. Arrangementen Kortdurend Verblijf
Een arrangement Kortdurend Verblijf is een vorm van respijtzorg, gedurende 24 uur aaneengesloten. Deze voorziening heeft als doel de mantelzorger te ontlasten en ter voorkoming van overbelasting. Deze voorziening heeft ook als doel de mantelzorger tijdelijk vrijaf te geven of als vervanging van tijdelijke afwezigheid van een mantelzorger.
Kortdurend Verblijf is aan de orde wanneer een cliënt langdurig is aangewezen op meer dan gebruikelijk hulp en ondersteuning, nabij toezicht nodig heeft, ondersteuning vanuit de arrangementen Zelfredzaamheid en Participatie niet voldoende oplossing bieden en respijtzorg vanuit de voorliggende voorziening ziektekosten verzekering of opname vanuit de Wet langdurige zorg geen of onvoldoende oplossing bieden.


4. Arrangement Huishoudelijke Ondersteuning en aanvullende bouwstenen
De huishoudelijke ondersteuning kent één arrangement. Als er sprake is van een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning is dit het arrangement dat wordt ingezet. Het arrangement kan worden aangevuld met bouwstenen, voor zover uiteraard van toepassing.
In een enkel geval worden alleen bouwstenen geïndiceerd, dit doet zich voor bij een cliënt met een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie, met Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit kan het verzorgen van maaltijden zijn of het doen van de was.
Arrangement Huishoudelijke Ondersteuning (HO):
Het behalen van een basisniveau van een schoon en leefbaar huis. Bij de huishoudelijke ondersteuning is het uitgangspunt dat iedereen kan leven in een schoon en leefbaar huis en gebruik moet kunnen maken van de leefruimtes die dagelijks in gebruik zijn. Een schoon huis betekent dat het huis periodiek wordt schoongemaakt en niet vervuilt.

Uitwerking Arrangementen Maatwerk Begeleiding :
Leefbaar staat voor opgeruimd en functioneel, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Hieronder verstaan we verder dat de huishoudelijk ondersteuner opmerkzaam is op de woon- en leefsituatie van de cliënt (‘niet pluis gevoel’). Het basisniveau van een schoon en leefbaar huis omvat lichte en zware schoonmaaktaken. Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over een schone woonkamer, als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimte(s), de keuken, de sanitaire ruimtes en de gang/trap. Extra ruimtes, zoals een hobbykamer, een logeerkamer, een bijkeuken vallen niet onder de Wmo tenzij deze ruimtes voor het dagelijks gebruik van de cliënt noodzakelijk zijn. Onder het arrangement valt ook het aanleren van huishoudelijke taken om tot een basisniveau van schoon en leefbaar te komen. Het aanleren van taken is kortdurend van aard met als eindresultaat dat de cliënt dit (deels) zelf - weer - kan.
Het (kortdurend) aanleren van huishoudelijke taken kan nodig zijn wanneer bijvoorbeeld een cliënt met een beperking voor het eerst zelfstandig (met begeleiding) gaat wonen, vanuit Beschermd wonen naar Beschermd Thuis overgaat of bij het overlijden of opname in een instelling van een partner die tot dan toe de huishoudelijke taken op zich nam. Indien er met het oog op het vergroten van de zelfredzaamheid sprake is van een bredere ondersteuningsvraag, wordt onderzocht in hoeverre er een indicatie bestaat voor begeleiding.


BOUWSTENEN


Bouwsteen 1: Een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak realiseren. Dit kan aan de orde zijn in geval van medische aandoeningen waarbij dit vereist is, bij bedlegerige cliënten of vanwege een hogere vervuilingsgraad door bijvoorbeeld gebruik van noodzakelijke hulpmiddelen (bijvoorbeeld elektrische rolstoel).
Bouwsteen 2: Het beschikken over schone kleding en bedden- en linnengoed. Dit kan aan de orde zijn bij cliënten met ernstige beperkingen door een somatische aandoening of als extra bewassing nodig is in geval van medische problematiek.
Bouwsteen 3: Het beschikken over primaire levensbehoeften. Dit kan aan de orde zijn bij mensen met dementie, cliënten met ernstige beperkingen vanwege een somatische of psychische aandoening of bedlegerige cliënten.
Bouwsteen 4: Het beschikken over maaltijden. Ondersteuning op dit resultaatgebied is aan de orde wanneer een cliënt niet in staat is om de maaltijden op te warmen of te bereiden en er geen andere oplossingen bestaan.
Bouwsteen 5: Het ondersteunen bij extra huishoudelijke taken als disfunctioneren dreigt, bij een multi-problem situatie, bijzondere situatie of crisis. Hierbij gaat het om ondersteuning van het huishouden wanneer niet (meer) van de cliënt verwacht kan worden dat hij zelfstandig beslissingen neemt of als disfunctioneren dreigt.
Bouwsteen 6: Het voeren van regie over het doen van het huishouden. Hierbij gaat het om ondersteuning van het huishouden wanneer niet (meer) van de cliënt verwacht kan worden dat hij zelfstandig beslissingen neemt of als disfunctioneren dreigt. Bij dit resultaat gaat het bijvoorbeeld om cliënten met (beginnende) dementie of een verstandelijke of psychische beperking en daardoor de regie niet (meer) kunnen voeren.
Bouwsteen 7: Het geven van benodigde zorg voor kinderen. Dit kan aan de orde zijn wanneer ouders door een acuut ontstaan probleem een oplossing nodig hebben. Met deze tijdelijke vorm van ondersteuning krijgen ouders de mogelijkheid in een (structurele) oplossing te voorzien

 

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.